Robotická procesní automatizace a procesní optimalizace

RPA - co to vlastně je?

Přemýšlíte a hledáte cestu
jak minimalizovat rutinní manuální činnosti a chybovost při zpracování,
jak zvýšit rychlost a produktivitu,
jak efektivně získávat a konsolidovat data z různých systémů/aplikací,
jak zrychlit vytváření procesních a produktových prototypů?
A to bez potřeby náročné a drahé systémové integrace? 
Pak je robotická procesní automatizace (RPA) pro Vás to pravé řešení.

Typické případy využití:

  • Automatizace manuálního zpracování vstupů do systému z více zdrojů (e-mail, excel, web formulář apod.)
  • Příprava pravidelných reportu z dat z různých zdrojů
  • Spouštění rutinních operací (vkládání podkladů/informací, kontrola průběhu apod.) v různých systémech v rámci procesů
  • Operativní propojení vzájemně neintegrovaných systémů nebo propojení systému mimo vaši správu
  • Automatizace testování (např. výkonové a regresní testy)
  • Rychlé a levné vytváření prototypů procesů a produktů

Efektivita

RPA optimalizuje procesy tím, že snižuje potřebu lidských zdrojů, zkracuje čas potřebný na realizaci činnosti, snižuje chybovost a eliminuje množství manuálně vykonávaných rutinních činností.

Obzvlášť se hodí v situacích kdy standardní integrace nebo automatizace by byla finančně či časově náročná nebo v případech, kdy aplikaci/systém nemáte ve své správě.

Jak to funguje

Softwarový robot na základě pokynů ovládá aplikace na PC a vykonává činnost stejně jako běžný uživatel.

Co víc, robot nepotřebuje spát, nebere si přestávky a nevadí mu noční směny.

Takto automatizovaný proces nemusí být nutně jednoduchý: jediné, co je potřeba, je schopnost jednoznačně popsat jak se má robot v určitých situacích zachovat.

 

Kdy řešit procesní optimalizaci

  • Nepřehledné a komplikované procesy
  • Vysoký podíl manuální práce v rámci procesů
  • Nízká schopnost zpracování digitálních vstupů
  • Rychlost zpracování
  • Nízká vazba na potřeby zákazníka
  • Komplikovaná možnost změny postupů

Naše služby

  • Analýza procesů a identifikování příležitostí pro automatizaci včetně modelu přínosů/nákladů
  • Plánování a řízení rozsáhlých projektů procesní automatizace
  • Pilotní implementace softwarové robotizace včetně ověření přínosů, přístupu a zvolené technologie
  • Návrh a realizace komplexní procesní automatizace
  • Návrh kompetenčního centra RPA včetně definice rolí a návrhu procesů

V oblasti robotické automatizace poskytujeme služby s využitím osvědčeného přístupu, na základě kterého jsme schopni ohodnotit firemní procesy z pohledu jejich vhodnosti pro RPA automatizaci, návazného návrhu dalšího postupu včetně vlastní realizace automatizace. Nedílnou součástí je také návrh vytvoření kompetenčního centra RPA (organizace, role, procesy, metodiky).

Náš přístup

Základní business analýza

Aktivity:
  • Identifikace hlavních business cílů a očekávání
  • Základní analýza firemních procesů ve vazbě na definované cíle
  • Základní posouzení procesů z pohledu vhodnosti k RPA automatizaci:
   • Podíl manuálně realizovaných rutinních aktivit
   • Množství využívaných a vzájemně neintegrovaných systémů
   • Přínos automatizace konkrétního procesu pro organizaci
Výstupy:
  • Seznam doporučených změn firemních procesů ve vazbě na firemní cíle a jejich přínos
  • Identifikované firemní procesy vhodné pro RPA automatizaci se základním zhodnocením přínosu automatizace

Procesní analýza

Aktivity:
  • Analýza procesních kroků
   • Data mining a datová analýza
  • Identifikace používaných systémů a aplikací
Výstupy:
  • Detailní popis současné podoby jednotlivých procesů
  • Aplikační mapa využívaných systémů v jednotlivých procesech

Realizace procesní optimalizace a automatizace

Aktivity:
  • Business návrh procesní optimalizace/automatizace
  • Analýza nákladů a přínosů
  • Procesní re-desing
  • PoC nad vybraným procesem (nebo jeho částí)
  • Technický návrh a realizace procesní automatizace
  • Podpora produkčního nasazení a ladění fungování robota
Výstupy:
  • Business design změny procesů nebo návrh nové podoby procesů
   • RPA Process Definition Document (PDD)
  • Zpracovaná analýza nákladů a přínosů (finanční/nefinanční)
  • RPA Solution Definition Document (SDD) – technický návrh/popis procesní automatizace
  • Funkční RPA automatizace procesu na produkci

Návazné činnosti

Aktivity:
  • Vyhodnocení změn a návrh dalšího rozvoje
  • Kompetenční centrum
Výstupy:
  • Zhodnocení +/- průběhu realizace
  • Roadmapa dalšího postupu
  • Návrh podoby interního kompetenčního centra
   • Organizace KC, role, postupy

RPA nástroje

Reálně používaných nástrojů je velké množstí (viz. seznam světově nejrozšířenějších).

Z uvedeného seznamu můžeme ze zkušeností a podpory v ČR doporučit zejména:

  • Automation Anywhere
  • blueprism
  • UiPath

Ověřená funkcionalita z pohledu konektorů na většinu SW aplikací a systémů používaných v rámci Business procesů

Dostupná komunita vývojářů

KOntinuální Rozvoj

Rozumné náklady

Dodavatelé RPA nástrojů obvykle poskytují komunitní verze pro vývojáře zdarma.

Produkční licence obsahující vývojové studio a vlastního robota umožňující uvodní automatizaci několika procesu typicky stojí 100-200 tis. Kč za rok. Náklady na provozování plnohodnotného RPA řešení s „farmou“ koordinovaně spouštěných robotů jsou cca 500+ tis. Kč za rok.

 

Příklad standardní architektury RPA řešení UiPath